top of page
DSC_0155_edited_edited.jpg

PROMETNI URED

Bus.png

Temeljem članka 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05 i 41/08) i članka 105. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13), Autobusni kolodvor Vojnić, dana 19.11.2013. godine, donosi sljedeće

 

OPĆE UVJETE OBAVLJANJA KOLODVORSKE DJELATNOSTI

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim općim uvjetima (dalje: Opći uvjeti) regulira se obavljanje kolodvorske djelatnosti na Autobusnom kolodvoru  Vojnić (dalje u tekstu: AKV) na kojem AKV pruža svoje usluge, odnosno prava i obveze AKV-a i korisnika njegovih usluga.

Članak 2.

Korisnici usluga u smislu ovih Općih uvjeta su:

 • Prijevoznici, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost prijevoza ptnika u cestovnom prometu,

 • Putnici, fizičke osobe koje koriste usluge prijevoza u cestovnom prometu i

 • Treće osobe, koje se po bilo kojoj osnovi zateknu na prostoru AKV-a ili zatraže neku od njegovih usluga.

Usluge AKV-a dostupne su  svim korisnicima, pod jednakim uvjetima, bez diskriminacije, u skladu s utvrđenom kategorijom autobusnog kolodvora.

 

USLUGE AUTOBUSNOG KOLODVORA VOJNIĆ

Članak 3.

Usluge koje pruža AKV iz članka 1. su:

 1. USLUGE PRIJEVOZNICIMA:

 1. Prihvat i otpremanje autobusa,

 2. Korištenje parkirališta za parkiranje autobusa,

 3. Prodaja voznih karata,

 4. Organizacija rasporeda prodaje voznih karata,

 5. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

 

 1.  USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA:

 1. Prihvat i otpremanje putnika,

 2. Korištenje čekaonice i perona,

 3. Prodaja voznih karata,

 4. Izdavanja potvrde o cijeni vozne karte,

 5. Pohrana prtljage,

 6. Upotreba sanitarnog čvora,

 7. Upotreba razglasnih uređaja,

 8. Korištenje parkirališta za osobna vozila,

 9. Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika.

 

Članak 4.

Prihvat i otpremanje autobusa podrazumijeva rezervaciju dolaznog i/ili odlaznog perona i omogućavanje nesmetanog korištenja dolaznog i/ili odlaznog perona za polaske i/ili dolaske pojedinog prijevoznika prema dostavljenim Dozvolama, najavu polaska i dolaska autobusa putem razglasa i organizaciju prometovanja na površini AKV-a na siguran način.

Korištenje parkirališta za autobuse podrazumijeva parkiranje autobusa pojedinog prijevoznika na za to predviđenom mjestu na AKV-u, u skladu sa prostornim mogućnostima kolodvora. Korištenje parkirališta  ne podrazumijeva čuvanje autobusa.

Prodaja voznih karata u odnosu na prijevoznike podrazumijeva ugovorni odnos temeljem posebnog ugovora u pisanom obliku, u kojem AKV i prijevoznik reguliraju međusobne odnose vezane za način i uvjete prodaje voznih karata trećim osobama.

Pružanje informacija o prijevozima i druge usluge povezane s prijevozom putnika podrazumijeva davanje informacija prijevoznicima o broju prodanih voznih karata, o interesu putnik za prijevozom, o eventualnim problemima pri organizaciji prometovanja i slično, a naročito podrazumijeva vođenje očevidnika o dolascima i polascima autobusa sukladno propisima koji uređuju obavljanje djelatnosti prijevoza putnika u cestovnom prometu i potvrđivanje dolazaka i odlazaka na putnim radnim listovima pojedinog prijevoznika na zahtjev prijevoznika.

Pod pojmom „polazak“ podrazumijeva se polazak autobusa sa perona kao polaznog mjesta po voznom redu, a pod pojmom „dolazak“ podrazumijeva se dolazak autobusa na peron kao posljednjeg mjesta pristajanja odnosno iskrcavanja putnika po voznom redu.

Pod pojmom „tranzit“ podrazumijeva se korištenje AKV-a odnosno perona kao dolazak/polazak stajališta po voznom redu koje nije polazno/završno mjesto.

Članak 5.

Prihvat i otpremanje podrazumijeva organizaciju boravka putnika na prostoru AKV-a za vrijeme od dolaska putnika na AKV do ulaska u autobus ili odlaska s prostora AKV-a na drugi način.

Korištenje čekaonice i perona podrazumijeva mogućnost upotrebe zatvorenog i otvorenog prostora AKV-a namijenjenog za putnike koji je zaštićen od utjecaja atmosferalija, grijan i prozračen i odvojen od prometnih površina AKV-a, u kojemu postoje mjesta za sjedenje, stajanje i odlaganje stari koje putnici i treće osobe kod sebe imaju za vrijeme dok isti borave na AKV-a do ulaska u autobus ili odlaska sa prostora AKV-a.

Prodaja voznih karata u odnosu na putnike i treće osobe podrazumijeva prodaju voznih karata svim zainteresiranim osobama, bez obzira putovali isti ili ne, koje se na prodajnom mjestu izjasne o relaciji i vremenu putovanja, te koje plate cijenu vozne karte.

Upotreba sanitarnog čvora podrazumijeva omogućavanje korištenja sanitarnog čvora fizičkim osobama koje unaprijed plate naknadu za korištenje sanitarnog čvora u skladu sa Cjenikom usluga Autobusnog kolodvora Vojnić „D“ kategorije (dalje u tekstu: Cjenik)

Korištenje parkiranja za osobne automobile podrazumijeva parkiranje osobnog automobila na zato predviđenom mjestu. Korištenje parkirališta ne podrazumijeva čuvanje osobnog automobila, a usluga se naplaćuje u skladu Cjenikom.

Pružanje informacija o prijevozima podrazumijeva davanje informacija o polascima i dolascima autobusa, cijenama, voznih karata i slično putem telefona, drugih vrsta displeja ili na licu mjesta od strane ovlaštene osobe na AKV-u.

Članak 6.

Kolodvorske usluge prijevoznicima pružaju se u javnom linijskom prijevozu svim prijevoznicima prema dostavljenim dozvolama, a kolodvorske usluge prijevoznicima posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu pružaju se u skladu s raspoloživim kapacitetima AKV-a.

Članak 7.

Cijene usluga AKV-a određene su Cjenikom.

KOLODVORSKE USLUGE PRIJEVOZNICIMA

 

Članak 8.

Ovim Općim uvjetima daje se opća ponuda na neodređeno vrijeme svim zainteresiranim osobama za sklapanje adhezijskog ugovora o pružanju kolodvorskih usluga. Sve odredbe koje uređuju odnose ugovornih strana utvrđene su ovim Općim uvjetima.

Prihvat opće ponude zainteresirana osoba vrši na konkludentan način, poduzimanjem neke od radnji koje su određene ovim Općim uvjetima za neku vrstu korisnika kolodvorskih usluga.

Prihvatom opće ponude korisnika smatra se da je sklopljen ugovor o pružanju kolodvorskih usluga i da su u cijelosti prihvaćene odrednice ovih Općih uvjeta od strane korisnika usluge- prijevoznika.

Ugovor o pružanju kolodvorskih usluga smatra se promijenjenim na osmi dan od dana objave izmjena i/ili dopuna ovih Općih uvjeta ili objave promijenjenih Općih uvjeta.

Opća ponuda za sklapanje ugovora o pružanju kolodvorskih usluga ne obvezuje AKV u slučaju da korisnik ne ispunjava uvjete utvrđene ovi Općim uvjetima.

Članak 9.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u javnom linijskom prijevozu prijevoznik stječe kad AKV-u dostavi važeće dozvole, vozni red i cjenik za linije. Nakon dostave dozvole od strane prijevoznika AKV-u smatra se da su AKV i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Dozvola i cjenik se smatraju dostavljenim kada budu uvedeni u urudžbeni zapisnik AKV-a. Prijevoznik je dužan dostaviti presliku dozvole, dok se original obvezuje dostaviti AKV-u na uvid. AKV se obvezuje unijeti dostavljene podatke prijevoznika u svoj računalni software najkasnije u roku od 10(deset) dana od dana dostave podataka. Prijevoznici koji zajednički obavljaju prijevoz na nekoj liniji uz gore navedene podatke dužni su AKV-u dostaviti i presliku ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, na koji se primjenjuju odredbe posebnog propisa o ortakluku, kao i izjavu o isplati i terećenju.

Iznimno od navedenog, za kolodvorsku uslugu prodaje voznih karata AKV će prijevozniku nakon primitka dozvola iz prethodnog stavka poslati ugovor o prodaji voznih karata.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga u posebnom linijskom i povremenom (slobodnom) prijevozu prijevoznik stječe kad njegov autobus stupi na površinu AKV-a, te se nakon toga smatra da su AKV i prijevoznik sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga. Iznimno od navedenog, AKV ima pravo odbiti pružanje kolodvorskih usluga za navedene vrste prijevoza u slučaju nedostatka prostornih kapaciteta.

Pravo na korištenje kolodvorskih usluga iz stavka 1. Ovog članka u svakom slučaju prestaje kad prestane važiti dozvola iz stavka 1. Ovog članka, te se smatra da je istovremeno prestao važiti i ugovor o pružanju kolodvorskih usluga.  Ukoliko prijevoznik i nakon pisane opomene AKV-a, u roku od 8 dana ne plati dospjelu naknadu za usluge AKV-a, iste će se naplaćivati na licu mjesta odmah prije korištenja određene usluge, nakon čega će mu AKV izdati račun. U slučaju nemogućnosti plaćanja usluge AKV je ovlašten uskratiti pružanje kolodvorskih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor AKV-a.

U slučaju prestanka ugovora iz prethodna dva stavka, AKV je ovlašten uskratiti pružanje svojih usluga i fizički zapriječiti ulazak autobusa prijevoznika na prostor AKV-a.

U slučaju prestanka obnašanja linije od strane prijevoznika iz razloga koji nisu bili predvidivi i nisu nastali krivnjom AKV-a (primjerice stečaj s prestankom obavljanja prijevoza, likvidacija i slično), prihvaćanjem ovih općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKV od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji će biti namijenjen isključivo naknadi štete AKV-u nastale radi povrata unaprijed prodanih povratnih karata za liniju koja ne prometuje iz gore navedenih razloga.

Članak 10.

 AKV se obvezuje:

 • svim prijevoznicima koji ispunjavaju ove opće uvjete kolodvorske usluge pružati na jednak način,

 • za svaki polazak iz voznog reda prema dostavljenoj dozvoli rezervirati prijevozniku dolazni/odlazni peron prema dolaznim/odlaznim vremenima iz voznog reda i to 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu, a 30 minuta u međunarodnom linijskom prijevozu i povremenom, odnosno slobodnom prijevozu,

 • osigurati i izvršiti prihvat i otpremanje autobusa,

 • najaviti dolazak i odlazak autobusa,

 • na prometnim površinama AKV-a organizirati prometovanje autobusa na siguran način,

 • na zahtjev voznog osoblja prijevoznika ovjeriti dolazak/odlazak autobusa na AKV za dolaske/odlaske koji se izvrše,

 • omogućiti prijevozniku korištenje parkirališta u skladu sa raspoloživim kapacitetima,

 • pružati informacije o dolascima/odlascima autobusa i cijenama voznih karata pojedinih prijevoznika

 • u slučaju pisanog ugovora o prodaji voznih karata organizirati prodaju voznih karata u skladu sa uputama, kapacitetima i po cijenama koje odredi prijevoznik,

 • prodavati vozne karte prijevoznika čiji je polazak registriran kao raniji, osim ako putnik ne traži suprotno.

 

Članak 11.

Prijevoznik se obvezuje:

 • postaviti autobus na peron do 15 minuta prije polaska u tuzemnom linijskom prijevozu i do 30 minuta u međunarodnom linijskom, te u povremenom (slobodnom) prijevozu,

 • po dolasku ugasiti motor vozila i iskrcaju putnika odmah ukloniti autobus s dolaznih perona,

 • usluge AKV-a koristiti na način koji ne ometa ostale korisnike usluga ili posjednike poslovnih prostora na prostoru AKV-a, na ekološki prihvatljiv i za ostale korisnike siguran način, a osobito ukloniti autobus s perona u vremenu koje je ovim općim uvjetima određeno kao vrijeme prihvata i otpreme autobusa,

 • pravovremeno putem faxa, službenog dopisa ili elektronske pošte obavještavati AKV o svim činjenicama relevantnim za pružanje njegovih usluga,

 • naknadu za usluge AKV-a plaćati na način i u rokovima utvrđenim ovim općim uvjetima,

 • ne primiti na prijevoz putnika koji nema voznu kartu, a u autobus ulazi na AKV-u, te takvog putnika uputiti da kupi voznu kartu na prodajnom mjestu-blagajnama AKV-a,

 • u slučaju privremenog prekida ili trajne obustave prijevoza, odmah to prijaviti AKV-u putem faxa, službenog dopisa ili elektronske pošte,

 • na AKV dovoziti uredne i tehnički ispravne autobuse, koji moraju imati ploče sa nazivima linija ili oznakom vrste prijevoza za posebni linijski i povremeni prijevoz,

 • osigurati da u tijeku pristajanja vozno osoblje bude uz autobus,

 • dolaske i odlaske obavljati u skladu sa vremenom iz voznog reda, a u slučaju kašnjenja pravovremeno obavijestiti AKV,

 • osigurati da vozno osoblje pazi na čistoću i urednost AKV-a, a u suprotnom slučaju platiti naknadu za onečišćenje,

 • osigurati da vozno osoblje ne nagovara putnike na korištenje pojedinih linija niti da čini radnje koje za uzrok ili posljedicu mogu stvarati nelojalnu tržišnu utakmicu među prijevoznicima.

 • Uputiti vozno osoblje da se ponaša u skladu sa društvenim normama.

 

Članak 12.

U javnom linijskom prijevozu, u slučaju kad je sklopljen ugovor o prodaji karata AKV će svakom putniku uz svaku voznu kartu naplatiti kolodvorsku uslugu i rezervaciju(obilježavanje) mjesta sukladno cjeniku. U javnom linijskom prijevozu, u slučaju kada vozne karte za polaske koji koriste AKV prodaje na drugom mjestu, AKV će svakom putniku naplatiti i kolodvorsku uslugu sukladno cjeniku. Prometno osoblje AKV-a ima pravo svakodnevno vršiti kontrolu voznih karata putnika u autobusu prijevoznika, a što posada autobusa mora dozvoliti i na kraju potpisati kontrolni zapisnik. Ukoliko posada autobusa prijevoznika ne dozvoli kontrolu u autobusu ili odbije potpisati kontrolni zapisnik koji sadrži točne podatke, o tome će prometno osoblje AKV-a sačiniti službenu zabilješku, te će AKV smatrati da je uredno potpisan kontrolni zapisnik od strane prijevoznika i da se isti slaže sa njegovim sadržajem.

Ukoliko prometno osoblje AKV-a kontrolom iz prethodnog stavka utvrdi da se u autobusu nalaze putnici bez vozne karte, ima pravo i dužnost uputiti putnika da kartu kupi na blagajnama AKV-a.

Smatra se da putnik ima kartu za prijevoz ako ju je kupio na blagajni AKV-a, ako ju je kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu, a uz nju platio i kolodvorsku uslugu, ako posjeduje drugu odgovarajuću ispravu umjesto kupljene karte, uz uvjet da je platio kolodvorsku uslugu. Ako je putnik kartu kupio na drugom organiziranom prodajnom mjestu bez kolodvorske usluge, prometno osoblje ima pravo i dužnost uputiti putnika da kolodvorsku uslugu kupi na blagajnama AKVA-a.

Prihvaćanjem ovih općih uvjeta smatra se da je prijevoznik suglasan da AKV od obračuna prodanih karata ustegne određeni iznos novca koji je utvrđen kontrolnim zapisnikom za svrhu naplatu kolodvorske usluge i peronske karte koju nisu platili njegovi putnici i koje AKV nije mogao naplatiti na drugačiji način.

Članak 13.

Prijevoznik usluge AKV-a,osim provizije za prodane vozne karte,može plaćati na licu mjesta odmah prije korištenja kolodvorske usluge,nakon čega će mu AKV izdati račun.

Prijevoznik može kolodvorske usluge plaćati na mjesečnoj bazi nakon primitka obračuna ako ukupan mjesečni iznos njegova obračuna od prodanih karata pokriva mjesečni iznos troškova po osnovi kolodvorskih usluga AKV-a.

O odobrenju načina plaćanja kolodvorskih usluga po gore navedenim parametrima odlučuje  AKV.

AKV će do 10. U mjesecu za prethodni mjesec izvršiti obračun korištenja usluga za pojedinog prijevoznika,a isti će dostaviti prijevozniku zajedno sa računom za kolodvorske usluge,koji se prijevoznik obvezuje platiti po primitku računa u roku koji je u računu naveden.

AKV će svakom prijevozniku ponuditi sklapanje ugovora o prodaji karata prema uvjetima određenim cjenikom.

U slučaju kad postoji ugovor o prodaji karata,AKV će do 10. U mjesecu za prethodni mjesec izvršiti  obračun prodanih karata.Prijevoznik će ispostaviti AKV-u račun za prodane vozne karte koji  se AKV obvezuje platiti po primitku u roku koji je u računu naveden.

Prilikom plaćanja računa za prodane vozne karte AKV ima pravo iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos obračunatih kolodvorskih usluga.

Članak 14

Prometno osoblje AKV ovlašteno je obavijestiti predstavnike ,vlasnika(u slučaju obrta) ili upravu prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa ako posumlja da član posade autobusa zbog konzumiranja alkohola,opojnih sredstava ,bolesti i slično nije sposoban za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Ukoliko prometno osoblje u slučaju iz stavka 1. Ovog članka nije u mogućnosti doći do predstavnika ,vlasnika(u slučaju obrta) ili uprave prijevoznika koji su nadređeni članovima posade autobusa,ovlašteno je kontaktirati predstavnika policije ili Hitne pomoći.

U slučaju iz prethodnih stavaka prometno osoblje AKV ima pravo prijevoz putnika provjeriti drugoj posadi autobusa istog prijevoznika,a ukoliko ovih nema onda na teret navedenog prijevoznika drugom prijevozniku,uz uvjet da ima potvrdu-pristanak predstavnika,vlasnika(u slučaju obrta ili uprave prijevoznika ili potvrdu policije ili hitne pomoći da posada iz gore navedenih razloga nije sposobna za obavljanje posla i da bi nastavkom rada te posade moglo biti dovedeno u pitanje putovanje putnika.

Dežurni(službujući)prometnik može udaljiti iz prostora AKV posadu autobusa i u drugim slučajevima kada se ogriješi  o odredbe ovih općih uvjeta,što bi moglo imati za posljedicu otežano ili nekvalitetno obavljanje posla,odnosno pružanje usluga.

                                                                                

Članak 15.

Za svako nepridržavanje voznog reda,uvjete vožnje i slična pitanja na koja AKV nije mogao utjecati prema korisnicima je odgovoran prijevoznik.

Za svaku naknadu štete koju bi AKV korisniku nadoknadio sukladno propisima koji štite prava potrošača,a koja proističe iz odgovornosti prijevoznika ,AKV će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos korisniku isplaćene naknade štete.

Za svako oštećenje imovine AKV-a ,ekološko onečišćenje i slične radnje iz kojih nedvojbeno bude utvrđeno da su AKV uzrokovali štetu i da su posljedica radnji ili propuštanja činjenja radnji od strane prijevoznika ,AKV će od prijevoznika regresirati na način da će iznos koji treba po obračunu platiti prijevozniku umanjiti za iznos naknade nastale štete.

                                                                                   

Članak 16. 

Obračun usluga obavlja se prema cjeniku i to:

-pristajanje u javnom linijskom prijevozu,na način da se broj polazaka,dolazaka ili tranzita koje je prijevoznik učinio na AKV pomnoži sa cijenom prihvata i otpreme autobusa,

-pristajanje u povremenom(slobodnom) prijevozu na način da se svako stupanje na površinu autobusnog kolodvora smatra jednim polaskom,

-pristajanje ne može trajati duže od vremena određenog u članku 10 ovih općih uvjeta,a u slučaju da autobus duže od tog vremena ostaje na površini AKV to se smatra parkiranjem.

-naknadu za prodaju voznih karata prijevoznik plaća prema cjeniku,

-u slučaju kad prijevoznik vozne karte prodaje na drugom prodajnom mjestu,dužan je uputiti korisnika da kolodvorsku uslugu kupi na prodajnom mjestu AKV-a,

-naknadu za parkiranje prijevoznik plaća prema cjeniku.

 

USLUGE PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

Članak 17.

Smatra se da su putnici i treće osobe sa AKV sklopili ugovor o pružanju kolodvorskih usluga ,te u cijelosti prihvatili odrednice ovih općih uvjeta u trenutku kad su stupili na površinu AKV ili zatražili neku od njegovih usluga.

                                                                              

Članak 18.

AKV se obvezuje svim putnicima i trećim osobama koje ispunjavaju ove opće uvjete svoje usluge pružati na jednak način.

Putnici i treće osobe obvezni su u tijeku boravka na prostoru AKV voditi računa o svojoj sigurnosti i svojem ponašanju tako da ne ometaju druge putnike i treće osobe.Prihvaćanjem ovih općih uvjeta putnici i drugi korisnici pristaju na zabranu hodanja po peronima i drugim prometnim površinama AKV-a.

AKV neće biti odgovoran za naknadu štete putnicima ili drugim korisnicima koja bi nastala uslijed kršenja zabrane iz prethodnog stavka .

AKV ima pravo odbiti pružanje svojih usluga u odnosu na putnike i treće osobe koje:

-remete javni red i mir ili obavljanje djelatnosti AKV-a

-odbiju platiti naknadu za usluge AKV-a

-su vidno pod utjecajem alkohola ili se ponašaju suprotno opće prihvaćenim normama.

-onečišćavaju prostor ili okoliš  AKV-a

-za koje postoje osnove sumnje da svojim ponašanjem krše pozitivne propise Republike Hrvatske

-ne ispunjavaju neki od uvjeta određen ovim općim uvjetima.

                                                                              

Članak 19.

Naknadu za usluge AKV-a putnici i treće osobe plaćaju:

-za usluge iz članka 3 .,točka II.,podtočke 1.,2.,3. Prilikom kupnje karte a u slučaju da isti ne kupuju vozne karte ima pravo naplatiti navedene kolodvorske usluge putem peronske karte,

-za usluge iz članka 3.,točka II.,podtočke 4 i 6.ovih općih uvjeta prije korištenja istih,

-z usluge iz tačke 3.,točka II.,podtočke 5.,7. I 8 ovih općih uvjeta nakon korištenja istih.

                                                                              

Članak 20.

U odnosu na pojedine usluge:

-izdavanje potvrde o cijeni vozne karte izvršit će se u odnosu na osobu koja istu zatraži ,te prije izdavanja plati naknadu za istu uslugu,

-u odnosu na upotrebu sanitarnog čvora primjenjuje se prethodna odredba,

-navedeno se primjenjuje i u odnosu na upotrebu razglasa.

 

POHRANA STVARI

Članak 21.

Pohrana stvari (prtljage) obavlja se na zahtjev fizičke osobe u skladu s Pravilnikom o radu garderobe s naplatom i cjenikom.

 

OSTALI ODNOSI SA PUTNICIMA I TREĆIM OSOBAMA

 

Članak 22.

U slučaju kad ne posjeduje voznu kartu putnik je istu obvezan kupiti na prodajnom mjestu AKV-a.

Ako putnik uđe u autobus ,a prethodno nije kupio voznu kartu, dužan je na poziv prometnog osoblja AKV-a ili posade autobusa izaći iz autobusa i kupiti voznu kartu na blagajnama AKV-a.

Pored iznosa koji je putnik dužan platiti za voznu kartu,dužan je platiti i cjenikom utvrđeni iznos na ime kolodvorske usluge,koji su uračunati u konačnu cijenu vozne karte,te peronsku kartu ako kartu kupuje od radnika koji je u posjedu pokretne blagajne.

                                                                                    

Članak 23.         

                         

AKV se obvezuje na zahtjev putnika koji odustane od putovanja izvršiti povrat nova plaćenog za voznu kartu,umanjen za 10%cijene vozne karte na ime manipulativnih troškova,bez povrata uplaćenog novca za kolodvorsku uslugu,obilježavanje mjesta i peronsku kartu.

Odredbe ovog članka odnose se isključivo na vozne karte prodane na prodajnom mjestu AKV-a.

                                                                                    

Članak 24.

Putnik nema pravo na povrat novca plaćenog za voznu kartu ako:

-izgubi voznu kartu

-voznu kartu vraća nakon što je putovanje već započeo.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Na dan stupanja na snagu ovih općih uvjeta prestaje važiti stari pravilnik o pravima i obvezama

Autobusnog kolodvora Vojnić d.o.o i korisnika Autobusnog kolodvora.

U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Karlovcu.

                                                                                   

Članak 26.

Ovi opći uvjeti objavljuju se na oglasnoj ploči AKV-a.Ovi opći uvjeti stupaju na snagu osmi dan od dana objave na oglasnoj ploči AKV-a.

 

                                                                                                                                           Direktor:

                                                                                                                                       Nada   Malbaša

bottom of page